Adatvédelmi Tájékoztató

 

Ma Megmentelek Egyesület (székhely: 1238. Budapest Házhajó utca 19., nyilvántartási szám: 01-02-0017513, adószám: 19289278-1-43, képviseli: Rékasi Zsigmond elnök, e-mail címe: elnok@mamegmentelek.hu, honlap: www.mamegmentelek.hu, a továbbiakban: Egyesület)

Adatkezelési Szabályzata

 

[a az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján]

 

www.mamegmentelek.hu (a továbbiakban: Oldal vagy Weboldal) vonatkozásában

Jelen Adatkezelési Szabályzat részleges fogalom-meghatározást tartalmaz, valamennyi értelmező rendelkezés tekintetében a GDPR 4. cikkében írtak az irányadóak.

 

A Egyesület a GDPR alapján adatkezelőnek minősül. Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (a továbbiakban: Adatkezelő.)

 

1       Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat vagy Adatkezelési Szabályzat) célja

 

Az Adatkezelési Szabályzat célja olyan intézkedések bevezetése és azok alkalmazása, amelyek az azon természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik (a továbbiakban: Érintett)

 

személyes adatainak pontos és biztonságos, valamint a hatályos uniós és tagállami adatvédelmi szabályoknak megfelelő, a Egyesület szintjén egységesen megvalósított kezelését biztosítják.

 

Az Adatkezelési Szabályzat ugyanakkor tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújt az Érintettek számára a Egyesület által kezelt személyes adataikhoz való hozzáférésről, valamint rendelkezik és tájékoztatást nyújt a Egyesület által az Érintettek jogainak biztosítására vonatkozó szabályokról.

 

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (azaz Érintettre) vonatkozó bármely információ (a továbbiakban: Személyes Adat).

 

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Egyesület az Érintettek vonatkozásában az alábbi Személyes Adatokat gyűjti, kezeli, az alábbi célokra:

 

felhasználói név (= e-mail cím)

regisztráció és azonosítás céljára

jelszó

a felhasználói fiókba való belépés céljára

vezeték és keresztnév

tagdíjak kezelése, egyesületi szerepek kezelése részére

e-mail cím

kapcsolattartás céljára

telefonszám

kapcsolattartás céljára

számlázási név és cím

a 2000. évi C. törvény által előírt kötelezettségek teljesítése, tagdíbefizetésről szóló igazolások, fegyelmi bizottsági határozat kézbesítésére, hivatalos iratok kézbesítésére

nem

egyesületi tagsághoz kötelező

születési idő

(opcionális) azért, hogy születésnapokon az Érintett lojalitását ajándékkal honorálhassa a Egyesület


kötelező, amennyiben az Érintett személy egyesületi tag akar lenni

discord név

kapcsolattartás céljára

IP cím, böngésző adatai

statisztikai célokra és a visszaélések elkerülése érdekében

munkahely

tagsághoz kötelező, hogy megfelelően gyakorlott pozíciót kaphasson a felvétel során az érintett

 

Személyes adat jut el ezért így a Egyesülethez például,

 

 • ha az Érintett felhasználói fiókjának elkészítése során  megadja a Egyesületnek az Érintett e-mail címét, vezeték- és keresztnevét;

 • az Érintett a www.mamegmentelek.hu weboldalon saját fiókot létesítve megadja mobiltelefonszámát, vezetékes telefonszámát, szállítási címét,
  • szállítási címét, számlázási  adatait, telefonszámát, stb. 

 • vagy ha az Érintett Facebook vagy Google fiókján keresztül regisztrál az Oldalra. (Ilyenkor a kiválasztott link átirányítja az Érintettet a Facebook Admin / Google LLC oldalra, ahol az adott szolgáltató fogja tájékoztatni a Egyesület felé továbbított adatok kezelésének módjáról. A Facebook, illetőleg a Google adatvédelmi irányelveit a következő linkekre kattintva tudja tanulmányozni: https://www.facebook.com/about/privacyhttps://policies.google.com/privacy)

 • ha az Oldal vagy az alkalmazás használata során a Egyesület az Érintett böngészési és felhasználói magatartásáról információt gyűjt és dolgoz fel;

 • a Egyesület az Oldalon vagy az alkalmazásban olyan adatot gyűjt és tárol, amelyet sütikkel és hasonló technológiákon keresztül feldolgozza csatolt Süti Szabályzatnak megfelelően.

Tekintettel arra, hogy az ÁSZF-nak megfelelően az Oldalra csak nagykorú, 18. életévét betöltött személy regisztrálhat, rendelhet szolgáltatást vagy iratkozhat fel hírlevélre, Egyesület nem kezel különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot.

 

Kezelés a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (a továbbiakban: Kezelés vagy Adatkezelés).

 

2       Adatkezelési alapelvek

 

Személyes Adatok kezelésének megkezdése előtt minden esetben gondosan mérlegelni kell, hogy erre ténylegesen szükség van-e. Személyes adatok kezelését kizárólag akkor lehet megkezdeni, ha kétséget kizáróan indokolható, hogy az adatkezelés célját más módon nem lehet megvalósítani.

 

Egyesület adatkezelésének az alábbi céljai vannak:

 

-       a megrendelések teljesítését megkönnyítő felhasználói fiókok kezelése;

-       a Weboldalon leadott megrendelések fogadása, feldolgozása, átvilágítása, teljesítése kiszállítással és a vonatkozó számla kiállítása a hatályos jogszabályok szerint;

-       a megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;

-       visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;

-       támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, például a Egyesülethez intézett kérdések megválaszolása.

-       a jogszabályi rendelkezés, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvények által előírt kötelezettségek teljesítése.

 

Amennyiben az Érintett feliratkozik a Weboldallal összekötött hírlevélre (a továbbiakban: Hírlevél), az adatkezelés további célja az is, hogy

 

 • az Érintett értesüljön a Egyesület ajánlatairól és legfrissebb híreiről. (Ennek érdekében bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küld a Egyesület az Érintettnek az általa megadott e-mail címre, email üzenetben, az általa megadott telefonszámra SMS-ben vagy mobil értesítésben, továbbá bannerek, vagy felugró üzenetek formájában / stb.),

 • ezen túl a Egyesület tájékoztatja az Érintettet az általa korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló vagy azokat kiegészítő termékekről,

 • a Egyesület ún. webes push üzenetet küld, amelyet az Érintett elfogadhat vagy visszautasíthat.

 

A Egyesület köteles az Érintettek személyes adatait jogszerűen, tisztességesen, átlátható módon kezelni. Senkit nem érhet hátrány abból eredően, hogy a Egyesületnél, illetve a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb hatóságnál eljárást, jogorvoslatot kezdeményezett vagy bejelentést tett, illetve, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását megtagadta vagy visszavonta.

 

Az Érintettek Személyes Adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

 

A Egyesület köteles eleve elkerülni, illetve utóbb megszüntetni minden olyan Adatkezelést, amely az adott Személyes Adatra vonatkozó céllal össze nem egyeztethető módon történik. A Egyesület csak a szükséges mértékben jogosult Személyes Adatot kezelni, és köteles minden olyan Személyes Adatot törölni, amelynek tekintetében az Adatkezelés célja megszűnt, illetve az Adatkezelés jogalapja nem igazolható.

 

A Egyesület köteles olyan kontrollmechanizmusokat bevezetni, amelyek alkalmasak arra, hogy már előzetesen is, illetve utóbb szűrő jelleggel biztosítható legyen, hogy

 

(i)          a Személyes Adatok már az adatfelvétel időpontjában, majd az Adatkezelés teljes időtartama alatt az Adatkezelés céljainak megfelelnek, továbbá

(ii)         az Adatkezelés mértéke mind az adatok körét, mind az Adatkezelés időtartamát illetően a szükségesre korlátozódik.

 

A Egyesület által kezelt Személyes Adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A Egyesület köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy pontos Személyes Adatok kerüljenek kezelésre,

 

(i)          az Adatkezelés céljai szempontjából felesleges, időközben feleslegessé váló Személyes Adatokat haladéktalanul töröljék;

(ii)         a pontatlan Személyes Adatokat helyesbítsék vagy töröljék.

 

A Személyes Adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes Adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

A Személyes Adatok kezelését olyan módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a Személyes Adatok megfelelő biztonsága, ideértve mindazon lépéseket, melyek a Személyes Adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét szolgálja.

 

3       Az adatkezelés jogszerűsége

 

Az Adatkezelés alapjának helytálló meghatározása és a kiválasztott jogalaphoz tartozó további feltételek teljesítése a jogszerű Adatkezelés előfeltétele. A jogszerűség követelménye tehát szűkebben véve a megfelelő adatkezelési jogalap meglétét feltételezi, tágabban értelmezve pedig azt jelenti, hogy a Személyes Adatok kezelésére csak az adott adatkezelési jogalapra vonatkozó jogszabályokkal összhangban kerülhet sor.

 

A Egyesület az általa végzett tevékenységre tekintettel az Érintettek Személyes Adatai tekintetében az alábbi főbb jogalapok közül választhat az Adatkezelés jellegének és körülményeinek megfelelően.

 

Az első alpontban említett főbb jogalapok a Személyes Adatok különleges kategóriái kivételével minden Személyes Adatra vonatkoznak. Míg a második alpont a Személyes Adatok különleges kategóriáira vonatkozó jogalapokkal kapcsolatos speciális rendelkezéseket rögzíti.

 

A Egyesület az Érintett Személyes Adatait a felhasználói fiókja meglétének időtartamáig tárolja. Ettől függetlenül az Érintett bármikor kérheti a Egyesülettől bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését, amely kérésnek a Egyesület köteles eleget tenni. Egyesület ugyanakkor már most tájékoztatja az Érintettet, hogy a jogszabályok által meghatározott Személyes Adatokat a Egyesület ettől függetlenül továbbra is kezeli. A számviteli bizonylatok (és benne szereplő személyes adatok) megőrzésére a 2000. évi C. törvény (169. §) rendelkezése az irányadó.

 

3.1      Személyes adatok, a különleges adatok kivételével

 

A Egyesület az Érintett Személyes Adatait – ide nem értve a különleges adatokat – különösen az alábbi jogalapon kezelheti:

 

(i)          Hozzájárulás (a továbbiakban: Hozzájárulás).

 

Hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

A Egyesület – amennyiben a Hozzájárulás önkéntessége bizonyítható – hozzájárulást adhat Személyes Adatainak kezeléséhez (ennek mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza).

 

Az Érintett a Hozzájárulását önkéntes alapon nyújtja, és jogosult azt bármikor visszavonni. A visszavonás az azt megelőzően végrehajtott Adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

(ii)         Szerződés előkészítése, illetve szerződés teljesítése:

 

Ez a jogalap alkalmazható a szerződéshez (pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés) teljesítéséhez szükséges adatkezelések esetén, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy ha az Adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

(iii)        Jogi kötelezettség teljesítése: Uniós vagy nemzeti jog által megkívánt adatkezelés.

 

(iv)        Jogos érdek (a továbbiakban: Jogos Érdek)

 

Ide tartoznak a Egyesület vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések.

 

A Egyesület vagy harmadik fél jogos érdekét az adott adatkezelési célra vonatkozó adatkezelési tájékoztató rögzíti.

 

Jogos érdeken alapuló adatkezelés csak abban az esetben történhet, ha a Egyesület érdekmérlegelési tesztet készít, amelyben rögzíti és megvizsgálja, hogy a Egyesület jogos érdeke arányosan korlátozza-e az Érintett Személyes Adatok védelméhez való jogát, magánszféráját, illetve azt, hogy miként biztosítható az egyensúly a Egyesület és az Érintett érdekei között. Az érdekmérlegelési teszt nem része az adatkezelési tájékoztatónak.

 

Ilyen eset állhat elő, ha a Egyesületnek védelmi és egyéb óvintézkedéseket kell bevezetnie a Weboldal és az Érintettek biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen, vagy ha intézkedéseket kell tennie az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé.

 

(v)         Egyéb, az adott adatkezelési cél szempontjából egyedi adatkezelési jogalapok lehetnek még többek között: az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdeke vagy közérdekű adatkezelés, illetve a Egyesületre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátásával összefüggő adatkezelés, illetve a GDPR 6. cikkében rögzített egyéb alapok.

 

Amennyiben a Egyesület az Érintettől gyűjti az adatokat és az Érintett a fenti jogalapokon kezelt adatokat nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás lehetséges következménye lehet a valamilyen szerződés előkészítésének, illetve teljesítésének a megtagadása, illetve lehetetlenülése (pl. a munkaviszony létesítésének a meghiúsulása).

 

Ha az Érintett a szolgáltatandó adatoknak csak egy részét nem adja meg, akkor a nem teljeskörűen szolgáltatott adatok alapján kell megítélni, hogy az adatszolgáltatás elmaradása okozhatja-e pl. a szerződés létrejöttének vagy fenntartásának lehetetlenülését. Szerződésen alapuló adatkezelés esetén a lehetetlenülés jogkövetkezményeit a Egyesület csak akkor alkalmazhatja, ha igazolja, hogy a szolgáltatott adat nélkül az érintett szerződés teljesítésére nem képes.

 

Az Érintett kizárólag úgy létesíthet saját fiókot a Weboldalon, kizárólag úgy rendelhet onnan szolgáltatást és kizárólag úgy iratkozhat fel a Weboldalon szereplő hírlevélre, hogy jelen Szabályzatot elfogadja. Mindezzel az Érintett tájékoztatáson alapuló, előzetes, írásos hozzájárulását adja a jelen Szabályzatban megadott személyes adatai kezeléséhez.

 

4       A Egyesület tájékoztatási kötelezettsége és intézkedései

 

A Egyesület köteles tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően az Érintett rendelkezésére bocsátani bizonyos információkat és tájékoztatni az Érintettet az őt megillető jogokról. Továbbá az Érintett kérelmére bizonyos eljárási szabályok betartásával a Egyesület intézkedéseket tehet.

 

4.1      Adatkezelési tájékoztató

 

A Egyesület attól függően, hogy a személyes adatokat az Érintettől gyűjti-e vagy sem, köteles az Érintett rendelkezésére bocsájtani bizonyos az adatkezelésre vonatkozó információkat. Jelen adatkezelési tájékoztatások közös és egyedi szabályait az alábbi alfejezetek foglalják össze.

 

4.1.1      Közös szabályok

 

A tájékoztatási kötelezettségek alapján a Egyesület az alábbiakról köteles értesíteni az Érintettet:

 

(i)          A Egyesületnek és – ha van ilyen – a Egyesület képviselőjének a kiléte és elérhetőségei,

 

(ii)         az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei,

 

(iii)        a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,

 

(iv)        a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, a Egyesület vagy harmadik fél jogos érdekei,

 

(v)         adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen,

 

(vi)        a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 

(vii)       az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,

 

(viii)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,

 

(ix)        a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

 

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

4.1.2      Rendelkezésre bocsátandó információk, ha az adatokat az Érintettől gyűjtik

 

Abban az esetben, ha a Egyesület a Személyes Adatokat az Érintettől gyűjti, a fentieken túl köteles az Érintettet tájékoztatni arról, hogy a Személyes Adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Érintett köteles-e a Személyes Adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

A tájékoztatást a Személyes Adatok megszerzésének időpontjában szükséges megadni. Amennyiben azonban az Érintett már rendelkezik a fenti információkkal, nem szükséges azokról őt tájékoztatni.

 

4.2      Érintetti jogok

 

Az Érintett kérelmezheti a Egyesülettől a rá vonatkozó Személyes Adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés joga, beleértve a profilalkotást is.

 

Bizonyos érintetti jogokról a Egyesület az 4.1 pontban említett tájékoztató részeként köteles tájékoztatást nyújtani.

 

4.2.1      A hozzáféréshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a Egyesülettől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 

(i)          az Adatkezelés céljai az adott Személyes Adat vonatkozásában,

(ii)         az érintett Személyes Adat kategóriái,

(iii)        azon címzettek kategóriái, akinek az érintett Személyes Adatait közölték vagy közölni fogják,

(iv)        az Érintett Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

(v)         az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen),

(vi)        a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

(vii)       ha az adatot a Egyesület nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,

(viii)      az Érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

A Egyesület az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

 

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Egyesület jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

 

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Egyesület jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

 

Amennyiben az Érintett által megjelölt Személyes Adatot a Egyesület nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

 

4.2.2      A helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó Személyes Adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a Személyes Adatok kiegészítését kérni.

 

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles a Egyesületet a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. A Egyesület jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a Egyesület számára.

 

A Egyesület az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

 

A Egyesület az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett Személyes Adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Egyesülettől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Egyesület tájékoztatja ezen címzettekről.

 

4.2.3      A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy a Egyesület a reá vonatkozó Személyes Adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

(i)          az Érintett által megjelölt Személyes Adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Egyesület gyűjtötte vagy más módon kezelte,

(ii)         a Egyesület a Személyes Adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja,

(iii)        az Érintett a Egyesület jogos érdekén alapuló Adatkezelés tekintetében tiltakozik az Adatkezelés ellen, és nincs a Egyesület számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

(iv)        a Egyesület a Személyes Adatot jogellenesen kezelte,

(v)         a Egyesület által kezelt adatot a Egyesületre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

(vi)        az Érintett az Adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az Adatkezelésre.

 

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely Személyes Adatot milyen okból kíván töröltetni.

 

A törléshez kapcsolódó jog gyakorlása esetén a Egyesület a 4.3 pontban meghatározott eljárási szabályok figyelembe vételével köteles eljárni.

 

Amennyiben a Egyesület az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt Személyes Adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

 

Abban az esetben, amennyiben a Egyesület az érintett Személyes Adatainak törlésére köteles, a Egyesület minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a Személyes Adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Egyesület a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett Személyes Adataira mutató linkek vagy e Személyes Adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

 

A Egyesület az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett Személyes Adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Egyesülettől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Egyesület tájékoztatja ezen címzettekről.

 

A Egyesület nem köteles a Személyes Adatok törlésére abban az esetben, ha az Adatkezelés szükséges:

(i)          a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,

(ii)         a magyar vagy európai uniós jogszabály által a Egyesületre telepített Személyes Adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,

(iii)        közérdekből vagy a Egyesületre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,

(iv)        a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,

(v)         közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az Adatkezelés,

(vi)        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4.2.4      Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy a Egyesület a reá vonatkozó Személyes Adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

(i)          az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Egyesület ellenőrzi az adat pontosságát),

(ii)         a Egyesület a Személyes Adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,

(iii)        a Egyesület számára az Adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

(iv)        az Érintett a Egyesület jogos érdekén alapuló Adatkezelés tekintetében tiltakozik az Adatkezelés ellen, és nincs a Egyesület számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Korlátozás esetén a Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

 

A Egyesület az Adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

 

A Egyesület az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett Személyes Adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Egyesülettől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Egyesület tájékoztatja ezen címzettekről.

 

4.2.5      A tiltakozáshoz való jog

 

Tekintettel arra, hogy a Egyesület nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az Adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.

 

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az Adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

 

Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni Személyes Adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Egyesület nem kezelheti tovább az Érintett Személyes Adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 

(i)    az Adatkezelést a Egyesület részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy

(ii)   az Adatkezelés a Egyesület jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

4.2.5.1          A tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén

 

A – gyakorlatban leginkább direkt marketingként hivatkozott – közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelésről a GDPR is elismeri, hogy az ehhez kapcsolódó Adatkezelések esetében a jogos érdek fennállását lehet vélelmezni.

 

Az Érintett a Egyesület által folytatott direkt marketing tevékenységek esetén tehát szintén jogosult tiltakozni Személyes Adatainak ezen célból történő kezelése ellen, az egyéb jogos érdeken alapuló Adatkezeléssel ellentétben azonban a tiltakozás nyomán a Egyesületnek nem áll módjában mérlegelni, hogy az Érintett tiltakozása esetén mégis folytathatja-e az Adatkezelést.

 

Amennyiben az Érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban az Érintett adatait a Egyesület ezen célból tovább nem kezelheti.

 

4.2.5.2          Profilalkotás

 

Profilalkotás személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják (a továbbiakban: Profilalkotás).

 

Profilalkotás során az Érintettekre vonatkozó személyes jellemzőket valamilyen automatizált módszerrel értékelik ki. Az ilyen értékelések felhasználhatók például az Érintett munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzőinek elemzésére vagy előrejelzésére.

 

A tiltakozás joga kiterjed a jogos érdeken alapuló profilalkotásra, mint sajátos adatkezelési műveletre is. Amennyiben pedig direkt marketing célból kerül sor profilalkotásra, úgy az Érintett tiltakozása nyomán a Személyes Adatain alapuló profilalkotással is haladéktalanul fel kell hagyni.

 

4.2.6      Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Egyesület által kezelt Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Egyesület akadályozná.

 

Az adathordozhatósághoz való jog azon Személyes Adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett a Egyesület rendelkezésére bocsátott, és

(i)            az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az Adatkezelés, és

(ii)           az Adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, a Egyesület az Érintett kérésére a Személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

 

Az adathordozhatóság körében a Egyesület köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

 

Abban az esetben, amennyiben a Egyesület adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Egyesület jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

 

Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat a Egyesület mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére a Egyesület megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

 

4.2.7      Egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés joga, beleértve a profilalkotást

 

Az automatizált döntéshozatal fogalmát nem határozza meg a GDPR, lényegét tekintve azonban ide sorolható minden olyan folyamat, melynek nyomán a bevitt adatoknak kizárólag számítástechnikai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül végzett, előre meghatározott szempontok/algoritmus szerinti értékelése történik és ezen értékelés eredményeként olyan döntés születik, amely az érintettre jelentős következményekkel jár. A GDPR példaként hozza fel online hitelkérelmek automatikus döntéshozatallal történő elutasítását vagy az emberi beavatkozás nélkül végzett online munkaerő-kiválasztást.

 

Ezzel szemben a profilalkotás fogalmát a GDPR pontosan meghatározza. A lényege, hogy az Érintettekre vonatkozó személyes jellemzőket valamilyen automatizált módszerrel értékelik ki. Amennyiben az Érintett Személyes Adataival kapcsolatosan a Egyesületnél automatizált döntéshozatal történik, ideértve a profilalkotást is, akkor az adatvédelmi tájékoztatóban erre utalni kell. Ebben az esetben az adatkezelési tájékoztató tartalmazza az alkalmazott logikára vonatkozó információt, továbbá azt, hogy az ilyen adatkezelés az Érintettre nézve milyen jelentőséggel és milyen várható következményekkel bír.

 

Az Érintettet jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Az Érintett nem jogosult kérni az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya alóli mentesítését, ha a döntés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy a döntés meghozatalát európai uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé vagy ha a döntés az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Amennyiben az automatizált adatkezelés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy az Érintett hozzájárulásán alapul, akkor az Érintettet megilleti az a jog, hogy a Egyesület részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

 

4.2.8      Jogorvoslathoz való jog

.

4.2.8.1          Panasztételhez való jog

 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Egyesület általi Személyes Adatainak Kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

 

4.2.8.2          Felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálata, ill. egyéb jogorvoslati lehetőség

 

Az Érintett és a Egyesület jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, így különösen a felügyeleti hatóság vizsgálati, korrekciós és engedélyezési hatásköreinek gyakorlására, illetve a panaszok megalapozatlannak tekintésére vagy elutasítására vonatkozó döntésével szemben.

 

Mindazonáltal a hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog nem vonatkozik a felügyeleti hatóságok által tett, jogilag kötelező erővel nem bíró intézkedéseikre, például a felügyeleti hatóság által kibocsátott véleményekre vagy az általa nyújtott tanácsra.

 

Továbbá az Érintettet jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti uniós tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

4.2.8.3          A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

 

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a Személyes Adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

A Egyesülettel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyarországi bíróság előtt indítható per.

 

Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 

Tekintettel arra, hogy a Egyesület nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

 

4.2.8.4          Egyéb igényérvényesítési lehetőség

 

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

4.2.8.5          Kártérítéshez való jog

 

A Egyesület köteles megtéríteni azt a vagyoni vagy nem vagyoni kárt, amelyet az alábbi jogszabályok megsértésének eredményeként más személy szenvedett el:

(i)          GDPR,

(ii)         a GDPR-ral összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat,

(iii)        a GDPR-ban foglalt szabályokat pontosító tagállami jog.

 

A Egyesület mentesül a kártérítési felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

A károsult a kártérítés igényét az 4.2.8.3 pontban meghatározott tagállamban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál nyújthatja be.

 

4.2.8.6          Közigazgatási bírság

 

A közigazgatási bírságokat az adott eset körülményeitől függően a GDPR 58. cikk (2) bekezdésének a)–h) és j) pontjában említett intézkedések mellett vagy helyett kell kiszabni.

 

A közigazgatási bírság kiszabását, illetve a közigazgatási bírság összegének megállapítását a GDPR 83. cikke különböző körülményektől, így pl. a jogsértés súlyától, teszi függővé.

 

4.2.8.7          Büntetőjogi és/vagy közigazgatási szankció

 

A GDPR felhatalmazza a tagállami jogalkotót, hogy a GDPR megsértése esetére büntetőjogi vagy egyéb közigazgatási szankciókat vezessen be.

 

4.3          Eljárási szabályok

 

A Egyesület a fenti tájékoztatási kötelezettségének teljesítése és intézkedései megtétele során az ott meghatározottak szerint köteles eljárni. A fent meghatározott speciális szabályokat meghaladóan a Egyesület a következő rendelkezések betartásával jár el.

 

4.3.1      A kérelem elbírálása

 

A 4.2.1 – 4.2.7 pontokban meghatározott érintetti jogok kapcsán kérelmezett intézkedésekkel kapcsolatban az alábbi eljárási szabályokat kell alkalmazni.

 

Az Érintett kérelmét Klukon V. Gergelynek (klukon@mamegmentelek.hu) adatvédelmi felelősnél nyújthatja be.

 

A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. A kérelmet tartalma alapján kell elbírálni. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Az Érintett köteles a kérelemben megjelölni, hogy a mely Személyes Adat vonatkozásában kéri a Egyesület intézkedését.

 

A Egyesület az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, a Egyesület a kérelem elbírálásának határidejét további 2 (kettő) hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve a késedelem okairól az Érintettet a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatni kell.

 

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, a Egyesület a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére.

 

Ha a Egyesület nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

4.3.2      A szolgáltatott információ, a nyújtott tájékoztatás és a megtett intézkedés díja

 

A Egyesület a 4.1, 4.2.1 – 4.2.7 és 6.2 pontokban meghatározott információkat, az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást, illetve a kérelmezett intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Amennyiben azonban az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Egyesület, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

(i)          ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy

(ii)         megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

4.3.3      Kérelmező személyazonosságának vizsgálata

 

Abban az esetben, amennyiben a Egyesületnek a jelen szabályzat 4.2.1 – 4.2.6 pontok szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, a Egyesület az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

 

5         Adattovábbítás

 

A Egyesület meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség, munkaviszonyból származó munkáltatói kötelezettség teljesítése érdekében – az Érintettek Személyes Adatait továbbíthatja.

 

Adattovábbítás esetén – jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével – a Egyesület kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az Érintett Személyes Adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.

 

Egyesület tájékoztatja az Érintettet, hogy Személyes Adatait az alábbi harmadik személyek részére, az alábbi célból és kizárólag a célhoz szükséges mértékben továbbítja:

 

 • a Egyesülettel szerződéses jogviszonyban lévő tárhely-szolgáltatónak,

 • könyvelő társaságnak,

 • vállalatirányítási rendszert nyújtó társaságnak,

 • elektronikus számlázást biztosító társaságnak,

 • egy adott megrendelés teljesítése érdekében a Egyesülettel jogviszonyban lévő futárszolgálatnak, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó társaságnak,

 • egy adott megrendelés teljesítése érdekében a Egyesület részére pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó, Egyesülettel jogviszonyban lévő társaságnak;

 • a jelen Szabályzatban ismertetett célokból marketing / telemarketing szolgáltatást nyújtó, a Egyesülettel jogviszonyban lévő társaságoknak;

 • a jelen Szabályzatban ismertetett célokból piackutatási szolgáltatást nyújtó, a Egyesülettel jogviszonyban lévő társaságoknak;

 • a Egyesülettel jogviszonyban lévő biztosítóknak;

 • a Egyesülettel jogviszonyban lévő információtechnológiai szaktanácsadást és szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságoknak;

 • más olyan társaságoknak, akikkel a Egyesület közös programok fejlesztésével azon dolgozik, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat értékesíteni tudják.

6         Adatvédelmi incidens

 

Adatvédelmi incidens esetén a Egyesület a következő szabályokat köteles betartani, illetve a következő szabályok alapján köteles eljárni.

 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

6.1          Bejelentés a felügyeleti hatósághoz

 

A Egyesület az általa kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben az lehetséges, úgy a tudomásszerzést követően legkésőbb 72 órával bejelenti a felügyeleti hatóságnak, legalább az alábbi tartalommal:

 

(i)          az adatvédelmi incidens jellegének ismertetése, ideértve az Érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,

(ii)         az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó neve elérhetősége,

(iii)        az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények,

(iv)        az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések, ideértve az esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(v)          

Ha és amennyiben nem lehetséges a fenti információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők a felügyeleti hatósággal. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Nem kell bejelenteni az adatvédelmi incidenst, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A kockázat valószínűségét és súlyosságát az Adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak függvényében kell objektív értékelés alapján meghatározni. Kockázatnak minősülhet például, ha az érintettek az incidens folytán hátrányos megkülönböztetésben részesülhetnek, személyazonosságukkal történő visszaélés alanyaivá válhatnak, pénzügyi veszteséget szenvedhetnek, jó hírnevük sérülhet, egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány érheti őket.

 

6.2          Az Érintett tájékoztatása

 

Ha valamely Érintett, különös tekintettel a Egyesület munkavállalóira, adatvédelmi incidensről értesül, úgy köteles erről a Egyesület képviselőjét vagy adatvédelmi tisztviselőjét haladéktalanul értesíteni. Az értesítéssel kapcsolatos díjszámításra a 4.3.2 pontban foglaltaknak megfelelően alkalmazandók.

 

Minden olyan esetben, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár valamely Érintett(ek) jogaira és szabadságaira nézve és az incidensről a Egyesület tudomást szerez, arról indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az Érintett(ek)et. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell:

 

(i)          az adatvédelmi incidens jellegét,

(ii)         az Adatvédelmi Tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

(iii)        az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,

(iv)        a Egyesület által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintett tájékoztatása nem szükséges, amennyiben a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

(i)          a Egyesület megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,

(ii)         a Egyesület az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,

(iii)        a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan, a helyben szokásos módon közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Amennyiben a Egyesület még nem értesítette az Érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fenti feltételek valamelyikének teljesülését és így azt, hogy az Érintett tájékoztatása nem szükséges.

 

7      Adatkezelési nyilvántartások

 

7.1          Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 

A Egyesület és a Egyesület képviselője a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről írásban, ideértve az elektronikus dokumentumot is, nyilvántartást köteles vezetni a GDPR 30. cikkének megfelelően, ami a következő információkat tartalmazza:

 

(i)          a Egyesület neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége,

(ii)         az Adatkezelés céljai,

(iii)        az Érintettek kategóriáinak, valamint a Személyes Adatok kategóriáinak ismertetése,

(iv)        olyan címzettek kategóriái, akikkel a Személyes Adatokat közlik vagy közölni fogják,

(v)         ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők,

(vi)        ha lehetséges, a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 

A Egyesület és a Egyesület képviselője köteles a nyilvántartást megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére hozzáférhetővé tenni.

 

7.2          Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

 

A Egyesület nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket az alábbi információkkal:

(i)          az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tények,

(ii)         annak hatásai és

(iii)        az orvoslására tett intézkedések.

 

Jelen nyilvántartásba a felügyeleti hatóság betekinthet és ellenőrizheti, hogy a GDPR 33. cikk rendelkezéseinek betartását.

 

8      Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő olyan független, objektív véleményezési, tanácsadási és ellenőrzési tevékenységet végző személy, aki a Egyesületon belül az adatvédelem terén tapasztalható hibák, hiányosságok, rendellenességek feltárását, az adatvédelmi tárgyú jogszabályoknak történő megfelelés biztosítását, így különösen a meglévő és a tervezett adatkezelések adatvédelmi szempontú véleményezését és az adatvédelmi tudatosság növelését látja el. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai legalább a következők:

 

(i)          tájékoztat és szakmai tanácsot ad a Egyesület vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban,

(ii)         ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó Személyes Adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az Adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is,

(iii)        kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat GDPR 35. cikke szerinti elvégzését,

(iv)        együttműködik a felügyeleti hatósággal,

(v)         az Adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az Adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az Adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.

 

A Egyesület vagy az adatfeldolgozó biztosítja, hogy feladatok ellátása során ne álljon fenn összeférhetetlenség. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban meghatározott titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

 

Annak érdekében, hogy az adatvédelmi tisztviselő minden, Személyes Adatokat érintő folyamatról a lehető legkorábban tudomást szerezzen és a bevezetni tervezett lépésekről teljes képet kapjon, a kapcsolódó egyeztetésekbe be kell vonni, véleményét a tervezés megkezdésétől a megvalósításig, valamint azt követően, a folyamatok utóellenőrzése során is ki kell kérni. Az adatvédelmi tisztviselő az általa végzett ellenőrzéseket ellenőrzési terv alapján, illetve adatvédelmi jogsértés észlelése esetén ad-hoc módon végzi. Az ellenőrzési terv és az egyes tervezett ellenőrzések fókuszát az adatvédelmi tisztviselő az elvégzett kockázatértékelés, a korábban lefolytatott ellenőrzések megállapításai, a korábban megfogalmazott vélemények, valamint a bevezetni tervezett, adatvédelmet érintő intézkedések alapján határozza meg.

 

Az adatvédelmi tisztviselő szervezeti függetlenségét biztosítani kell annak érdekében, hogy objektív értékelő funkciót tudjon ellátni. Az adatvédelmi tisztviselő ezen tisztségével összefüggésben nem utasítható, tevékenysége folytán szankcióval nem sújtható és közvetlenül a legfelső vezetésnek tartozik felelősséggel. Amennyiben a függetlensége sérül, köteles jelezni azt a Egyesület legfelső vezetése felé.

 

A Egyesület az adatvédelmi tisztviselő rendelkezésére bocsájtja a feladatai hatékony ellátásához szükséges szervezeti, adminisztratív és anyagi eszközöket, közzéteszi az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, valamint közli ezeket az adatokat a felügyeleti hatósággal.

 

9      Adatvédelmi hatásvizsgálat

 

Az adatvédelmi hatásvizsgálat során a Egyesület az olyan Adatkezelések esetében, amelyek valószínűsíthetően magas kockázattal járnak a természetes személyek jogaira és szabadságaira hatásvizsgálatot köteles végezni. A hatásvizsgálat legalább az alábbi információkat tartalmazza:

 

(i)          a tervezett Adatkezelési műveletek módszeres leírására és az Adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket,

(ii)         az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára,

(iii)        az Érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára,

(iv)        a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a Személyes Adatok védelmét és a GDPR-ral való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.

 

10    Oktatás

 

A Egyesület vagy adatvédelmi tisztviselője köteles gondoskodni a Egyesületnél az Adatkezelési műveletekben részt vevő személyek adatvédelmi tudatosság-növeléséről és képzéséről. Az ezt célzó oktatás havonta egyszer, péntek délután 15 és 18 óra között kerül megtartásra a GDPR-ban meghatározott követelményekről.

 

11    Közös adatkezelés, adatfeldolgozás

 

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

12    Adatkezelés biztonsága

 

Az Adatkezelő az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket vezeti be:

 

13    Egyéb rendelkezések

A jelen Szabályzatban az európai uniós jogon vagy az Európai Unión az EGT tagállamokban alkalmazandó jogot és az EGT tagállamokat is érteni kell.

 

14    Hatály és felülvizsgálati rend

 

Az Adatkezelési Szabályzat 2020. január 05. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az Adatkezelési Szabályzat hatályba lépésével minden olyan korábban hatályos belső szabályzat, illetve munkáltatói utasítás hatályát veszti, amelynek figyelembevételével a Egyesület az Adatkezelési Szabályzat hatálya alá személyes adatokat kezelték.

 

Az Adatkezelési Szabályzat hatályba lépésének fordulónapjával bezárólag minden évben legalább egyszer felülvizsgálatra kerül, azzal, hogy a felülvizsgálat valamennyi melléklet tartalmára is maradéktalanul kiterjed.

 

Amennyiben szükséges, az Adatkezelő a jogszabályi és a belső szervezeti változásoknak megfelelően intézkedik az Adatkezelési Szabályzat megfelelő módosítása iránt, gondoskodik a módosított Adatkezelési Szabályzat hatályba léptetéséről és kihirdetéséről, valamint arról, hogy az Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek a módosítások tartalmáról tudomást szerezzenek.

Az Adatkezelési Szabályzat rá irányadó szabályainak megismerése és betartása a Egyesület minden képviselője, tisztségviselője és megbízottja számára kötelező, feladataikat kötelesek az Adatkezelési Szabályzat előírásainak maradéktalan betartásával ellátni.

 

Jogszabályváltozás esetén, továbbá a jelen szabályzat egyéb okból történő módosítása esetén a Tájékoztatót a jogszabályi változás alapulvételével, illetve egyéb okból módosítani kell és az Érintettekkel meg kell ismertetni a módosítás szövegét [a helyben szokásos módon és a jelen szabályzat közlésével azonos módon, lehetőleg email üzenetben körbeküldéssel vagy honlapon való közzététellel].

 

Budapest, 2021. április 8.

 ____________________________

Ma Megmentelek Egyesület

képviseletében eljár: Rékasi Zsigmond elnök